เชิญลงโฆษณาฟรี

สำหรับท่านที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วขอเชิญลงโฆษณาฟรี
รายละเอียดดังนี้
ลงโฆษณาฟรี

2/26/2013

อบรมนวดแผนไทย อบสปา และสมุนไพรฟรีที่รัตนาภา ฟรีอาหาร ที่พัก


รัตนาภาเป็นศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสำหรับสตรี ตั้งอยู่ที่จ.ขอนแก่น เหมาะผู้ที่ต้องการฝึกวิชาชีพโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุน แถมมีการให้สวัสดิการอย่างดี อย่าพลาดโอกาสนี้ค่ะ
หลักสูตร 6 เดือน
1. เสริมสวยสตรี และตัดผมชาย
2. นวดแผนไทย อบสมุนไพร และสปา
3. ตัดเย็บเสื้อผ้า
4. โภชนาการ
5. บริการโรงแรม
6. พนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก
7. ศิลปะการประดิษฐ์

ระดับปวช. หลักสูตร 3 ปี (ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
1. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. สาขาการขาย
(สองสาขานี้ทำข้อตกลงกับวิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น)
3. สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
4. สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(สองสาขานี้ทำข้อตกลงร่วมกับ กศน.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 13 ปีขึ้นไป ทุกแผนก ยกเว้น แผนกนวดแผนไทย อบสมุนไพรและสปา รับสตรีที่อายุ 17 ปีขึ้นไป หรือพิจารณาตามความเหมาะสม สำหรับแผนกบริการโรงแรม แผนกพนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็ก รับสมัครผู้ที่มีอายุ 17-35 ปี จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
ฝึกอบรมอาชีพ ช่วงที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม
ช่วงที่ 2  ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน

สวัสดิการที่จัดให้ฟรี
1. อาหาร 3 มื้อ
2. ค่าวัสดุ ชุดฟอร์ม
3. หอพักฟรี
4. เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ฯลฯ
5. การให้การศึกษาต่างๆ
6. เรียนจบ หางานให้ทำ
7. การดูแลเบื้องต้นในกรณีที่เจ็บป่วย
8. จัดให้มีกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาอื่นๆ

ใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่อยู่ 497 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร 043-243350, 043-342950 (รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายงานตัวเข้าฝึกอบรม วันที่ 22-23 เมษายน 2556  รีบๆ สมัครกันนะคะ